Oznamy

POZVÁNKA na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
SNP 134, 059 18 Spišské Bystré

POZVÁNKA

Vážená pani/pán,
srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční v jedálni ZŠ v Spišskom Bystrom

11.03.2018 /Nedeľa/ o 14:30 hodine v jedálni ZŠ Spišské Bystré

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 13,30 do 14,30 hod
2. Privítanie a úvod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho VZ
3. Voľba pracovných komisií
4. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2017
5. Správa dozornej rady
6. Správa mandátovej komisie
7. Schválenie ročnej závierky a prerozdelenie zisku
8. Schválenie plánu hospodárskej činnosti na rok 2018
9. Rekonštrukcia budovy v Kubašku
10.Diskusia
11.Schválenie vyplatenia podielov podielnikom urbariátu a polianok
12.Schválenie uznesenia
13.Záver

Jozef Havaš
predseda Urbariátu poz. spol.

 

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Aby bolo VZ uznášania schopné je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov podielníkov. Žiadam podieľníkov, aby zabezpečili svoju účasť na Valnom Zhromaždení.

Published on