Oznamy

Oznam o realizovani projektu 8.3 - Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Urbariát pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré získala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný príspevok vo výške 98 168,25 EUR na projekt výzvy 8 podopatrenia 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými poiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, oblasť: Zlepšenie zdravotného stavu lesov.

Názov: Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov- Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré

Poskytovateľom NFP je Pôdohospodárska platobná agentúra (www.apa.sk) v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020.

V rámci projektu sa vhodnými cielenými ochrannými a obrannými opatreniami zabráni naleteniu stojacich stromov v okolí kalamitísk a šíreniu podkôrnikovej kalamity ďalej do porastov. Zároveň sa posilní ekologická stabilita lesov leteckou aplikáciou prípravku na posilnenie obranyschopnosti lesných porastov.


 

Ciele projektu:

posilňovanie  ekologickej stability lesov a zlepšovania jeho verejnoprospešných funkcií,

znižovanie rizika pôdnej erózie,

zvyšovanie absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov,

zvyšovanie ochrany pred požiarmi.

 

Odkaz na stránku Komisie EU týkajucej sa EPFRV

 

Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov (Súbor vo formáte DOCX)

<< << Späť na predošlú stránku

Published on