Oznamy

Oznam o realizovani projektu 8.4 - Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Urbariát pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré získala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný príspevok vo výške 509 499,2 EUR na projekt výzvy 8 podopatrenia 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Oblasť: P4 - Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným

hospodárstvom

Názov: Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch – Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré

Poskytovateľom NFP je Pôdohospodárska platobná agentúra (www.apa.sk) v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020.

V rámci projektu obnovy lesa sa vhodnými cielenými ochrannými opatreniami zvýši odolnostný potenciál lesných porastov a zabezpečí obnova funkčnosti znížená dlhodobým pôsobením škodlivých činiteľov.

Realizáciou ozdravných opatrení v projekte sa zabezpečí úprava chemizmu a biologickej aktivity pôdy a zlepšenie stavu asimilačných orgánov.


 

Ciele projektu:

posilňovanie  ekologickej stability lesov a zlepšovania jeho verejnoprospešných funkcií,

znižovanie rizika pôdnej erózie,

zvyšovanie absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov,

zvyšovanie ochrany pred požiarmi.

 

Odkaz na stránku Komisie EU týkajucej sa EPFRV

 

Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch (Súbor vo formáte DOCX)

<< << Späť na predošlú stránku

Published on