STANOVY Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré

STANOVY URBARIÁT – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO 059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ (Súbor vo formáte PDF)

 

STANOVY
Urbariát – pozemkové spoločenstvo
Spišské Bystré
sídlo: SNP 134 , 059 18 Spišské Bystré
IČO: 17150981

 

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Spoločenstvo podľa § 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je právnická osoba.
Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré bolo v súlade s ust. §31 zákona č. 181/95 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zapísané do registra pozemkových spoločenstiev ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou pod registračným číslom 14/96 Práv. 96/03009-002 dňa 18.03.1996. Príslušným orgánom na vedenie registra pozemkových spoločenstiev je v súčasnosti Okresný úrad v Poprade, pozemkový a lesný odbor.
V súlade s ust. §31 zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách  Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré prispôsobuje svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona a preto prijalo zmluvu o pozemkovom spoločenstve v zmysle ust. §5 zákona. V súlade s touto zmluvou vydáva spoločenstvo tieto stanovy.

2. Členmi pozemkového spoločenstva sa môžu stať len osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu k spoločnej nehnuteľnosti a svoj vlastnícky vzťah preukážu listom vlastníctva alebo právoplatným uznesením súdu o nadobudnutí vlastníctva.

3. Pozemkové spoločenstvo sa pri výkone svojej činnosti riadi zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi o pozemkových spoločenstvách, vlastnými stanovami a uzneseniami, zmluvou o založení, opatreniami a pokynmi orgánov ustanovených na dozor a kontrolu nad nimi.

Článok II.
Úlohy a ciele

Pozemkové spoločenstvo vykonáva svoju činnosť v mieste svojho sídla, presadzuje a obhajuje oprávnené záujmy svojich členov a to najmä:

1. Vykonáva činnosť riadneho hospodára na spoločnom majetku evidovaného na LV č.2181 pre katastrálne územie Spišské Bystré a LV č. 771 pre katastrálne územie Kravany, respektíve tento dáva do prenájmu iným fyzickým alebo právnickým osobám.

2. Zastupuje svojich členov pri rokovaniach so štátnymi a inými orgánmi.

3. Zastáva záujmy a práva svojich členov vo všetkých otázkach súvisiacich s nakladaním a využívaním spoločného majetku.
4. Vedie evidenciu vlastníkov pozemkového spoločenstva.

5.  Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa ods. 1 v súlade s osobitnými predpismi v § 19
ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane  a  využívaní  poľnohospodárskej  pôdy v znení  zákona č. 359/2007  Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.  Pozemkové spoločenstvo môže hospodáriť aj na iných pozemkoch. Ako právnická osoba si môže prenajať iné pozemky na základe platnej nájomnej zmluvy.


Článok III.

Pozemkové spoločenstvo a jeho právne postavenie

1. Pozemkové spoločenstvo si prispôsobilo svoje právne pomery ustanoveniam zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách na základe zmluvy o spoločenstve schválenej uznesením zhromaždenia konaného dňa 23.02.2014.


Článok IV.
Podielové spoluvlastníctvo


1. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vysporiadať, okrem prípadov podľa bodu 2.

2. Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia zhromaždenia oddeliť novovytvorený pozemok (ďalej len „oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti“), ak

a) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavaného stavbou povolenou podľa osobitného predpisu, ak nejde o neoprávnenú stavbu,

b) sa mení účelové využitie spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti podľa osobitných predpisov,

c) ide o prechod vlastníckeho práva k pozemkom vyvlastnením alebo na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť,

d) tak ustanovuje osobitný predpis alebo

e) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme podľa osobitného predpisu

3. Členstvo v spoločenstve vzniká alebo zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o predkupnom práve (§140 Občianskeho zákonníka). Ak ide o prevod podielov ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond a vlastníkom je štát vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú predkupné právo. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho previesť do vlastníctva blízkej osoby v priamom rade alebo ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru, ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe za rovnakých podmienok, za akých ponúkol svoj podiel na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru.

Ak člen spoločenstva prevádza svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti, majú ostatní členovia spoločenstva predkupné právo, ibaže ak ide o prevod blízkej osobe ostatní členovia toto právo strácajú. Člen musí svoj podiel predať v prvom rade členom spoločenstva.
4. Právnym úkonom prevodu alebo prechodu nemôžu vzniknúť spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2000 m² (§ 2, odstavec 3 zákona

o pozemkových spoločenstvách).

5. Členstvo v spoločenstve prechádza v prípade smrti podielnika na dediča. Od tohto dátumu môže právoplatný dedič byť volený do orgánov spoločenstva ale nesmie počas zhromaždenia voliť, nakoľko nie je potvrdená jeho výška podielu v spoločenstve. Až od dátumu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti ma vlastník podielu právo voliť a nárok na vyplatenie výnosov z hospodárskej činnosti za kalendárny rok v ktorom bol vykonaný vklad do katastra nehnuteľnosti. Toto pravidlo o vyplatení výnosov platí aj pre členstvo v spoločenstve, ktoré vzniklo prevodom vlastníckeho práva k podielu napríklad pri preukázaní vlastníckeho práva u SPF. Žiadosť na vrátenie podielov je bezpredmetná pred dátumom preukázania vlastníckych práv, nakoľko pozemkové spoločenstvo odvádzalo počas doby kedy nebol známy vlastník podielu v spoločenstve nájom SPF.

6. Členovia spoločenstva ručia za záväzky, straty a škody spoločenstva podľa veľkosti svojho podielu spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom.


Článok V.

Práva a povinnosti členov

1.  Každý člen pozemkového spoločenstva má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov pozemkového spoločenstva ak do dňa volieb dovŕšil 18 rokov veku. Za predsedu pozemkového spoločenstva môže byť zvolený každý člen spoločenstva, ktorý v deň volieb dovŕšil 25 rokov.

b) zúčastniť sa všetkých akcií a podujatí organizovaných týmto spoločenstvom
c) na informácie o hospodárení spoločenstva a nakladaní s jeho majetkom

d) obracať sa na orgány spoločenstva s dotazmi, pripomienkami, návrhmi a sťažnosťami

e) na ochranu svojho vlastníckeho a majetkového podielu

f) zúčastniť sa rokovania orgánov spoločenstva

g) na prerozdelenie zisku podľa súčtu vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti

h) na naturálne pôžitky podľa súčtu vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti. Cenu a množstvo zľavneného palivového dreva na podiel navrhuje každoročne výbor a dáva na schválenie Zhromaždeniu.


2. Každý člen pozemkového spoločenstva je povinný:

rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov spoločenstva

chrániť majetok spoločenstva

vykonávať činnosť na dosiahnutie úloh a cieľov pozemkového spoločenstva a zdržať sa takého konania, ktoré by tomuto odporovalo

nahradiť pozemkovému spoločenstvu škodu, ktorú mu spôsobil svojim konaním

z nedbanlivosti alebo úmyselným konaním
- okamžite hlásiť členom výboru alebo Dozornej rady zistené skutočnosti, ktoré by   poškodzovali majetok spoločenstva.
3. Člen pozemkového spoločenstva vykonáva svoje práva a povinnosti osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorému udelí splnomocnenie. V prípade udelenia splnomocenstva na dobu neurčitú /trvalého/, musí byť na tomto podpis splnomocniteľa úradne overený. V prípade udelenia splnomocnenstva jednorazového (napr. na jedno Zhromaždenie) splnomocnencom sa nevyžaduje pre jeho platnosť úradne overený podpis splnomocniteľa.

4. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať spoločenstvu, alebo za rovnakých podmienok nájomcovi, ktorému členovia spoločenstva prenajali spoločnú nehnuteľnosť. Cena ročného nájmu je v takomto prípade stanovená a schválená Zhromaždením PS.
5. Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu svojich členov a žiadať a robiť si z neho výpisy.
6. Členovia spoločenstva sú povinní bez zbytočného odkladu informovať pozemkové spoločenstvo o zmene osobných údajov a o zmene trvalého pobytu


Článok VI.

Hospodárenie Pozemkového spoločenstva

Právne postavenie a jeho činnosť:
1. Pozemkové spoločenstvo je samostatná hospodárska jednotka s vlastnou účtovnou evidenciou a bežným účtom založeným v peňažnom ústave.
2. Hlavným zdrojom finančných prostriedkov sú príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v lesoch na spoločnej nehnuteľnosti a na iných pozemkoch ako aj príjmy z iných činností dosiahnutých v súlade s právnymi predpismi a stanovami. Spoločenstvo hospodári na základe schváleného rozpočtu, ktorý na príslušný kalendárny rok schvaľuje Zhromaždenie. Pozemkové spoločenstvo vykonáva aj podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia a činnosť prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania doplnkových služieb spojených s prenájmom

3. Výbor pozemkového spoločenstva vypracuje každoročne účtovnú závierku, ktorá obsahuje návrh na rozdelenie zisku, prípadne spôsob úhrady straty, ktorú predloží na výročné Zhromaždenie

4. Do ročnej účtovnej závierky má právo nahliadnuť a zoznámiť sa s ňou každý člen pozemkového spoločenstva
5. Nevyplatené podiely sa uložia na dobu troch rokov od výplatného termínu na účet spoločenstva. V prípade, že si na tieto podiely oprávnené osoby v tejto lehote neuplatnia oprávnený nárok, po jej uplynutí budú použité na rozvoj spoločenstva na základe rozhodnutia zhromaždenia. Spoločenstvo uhrádza podielnikom ich podiely zo zisku výplatou v hotovosti., poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.

6. Odmeňovanie členov výboru a dozornej rady bude vykonávané na základe návrhu výboru a odsúhlasené na valnom zhromaždení.

7. Pozemkové spoločenstvo môže hospodáriť aj na iných pozemkoch. Pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba si môže prenajať aj iné pozemky na základe platnej nájomnej zmluvy.


Článok VII.

Orgány pozemkového spoločenstva

Orgánmi pozemkového spoločenstva sú:

a) Zhromaždenie

b) Výbor

c) Dozorná rada.

Členom Dozornej rady môže byť aj jeden nečlen pozemkového spoločenstva.

1. Zhromaždenie

1.1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom pozemkového spoločenstva, ktoré sa skladá zo všetkých členov uvedených v zozname vlastníkov. Zhromaždenie zvoláva výbor a to za nasledovných podmienok:

najneskôr do konca apríla nasledujúceho roka, najmä za účelom schválenia výsledkov hospodárenia z predchádzajúceho roka a schválenia úloh na daný rok

do 30 dní, ak o to písomne požiadajú členovia, ktorých súčet hlasov je najmenej jedna tretina

ak o to požiada Dozorná rada pri neúmernom znížení majetku spoločenstva

na základe rozhodnutia výboru, v prípade potreby riešenia dôležitých skutočností. Vznik nových orgánov, ktoré vznikli z hlasovania Zhromaždenia zaslať najneskôr do 60 dní od konania Zhromaždenia Lesnému úradu v Poprade – zodpovedný predseda PS.

1.2. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadania zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na verejne prístupných oznamovacích tabuliach v obci Spišské Bystré a na webovej stránke Urbariátu – pozemkového spoločenstva, www.urbariatspbystre.wz.sk.
1.3. Počet hlasov podielnika za účelom jeho hlasovania na valnom zhromaždení sa počíta prepočtom jeho spoluvlastníckych podielov. Podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnému majetku spoločenstva je rozdelené na 411 000 podielov lesa, pasienkov, ornej pôdy a iných pozemkov je nedeliteľné, nemožno ho zrušiť ani vysporiadať podľa osobitných predpisov a preto vyčlenenie podielov na samostatné hospodárenie nie je prípustné.

Výpočet podielu člena spoločenstva na spoločných nehnuteľnostiach a stanovenie výšky jemu pripadajúcemu hlasu sa vypočíta zo zlomku:

celková výmera spoločnej nehnuteľnosti  490,3944 m2
počet podielov v spoločenstve 411 000.

Jeden podiel predstavuje výmeru .................... m2.

Výška hlasu podielnika sa vypočíta z nasledujúceho zlomku:

celková výmera spoluvlastníckeho podielu člena v m2
výmera jedného podielu ....................... m2

1.4. Zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 4 písmena a), b) d), h) a i) zákona o pozemkových spoločenstvách nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o PS. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

1.5. Prenájom lesnej pôdy inému subjektu do obhospodarovania schvaľuje Zhromaždenie spoločenstva na dobu určitú za obvyklé nájomné.
1.6. Uznášať sa o potrebe opráv a investícií na nehnuteľnosti.
1.7. Zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu.
1.8. Na zhromaždení spoločenstva sa môže zúčastniť iba člen spoločenstva, jeho zástupca v zmysle článku V bodu 3 alebo osoba prizvaná výborom spoločenstva (právny zástupca, audítor, ekonóm a pod.)


2. Výbor

2.1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom pozemkového spoločenstva. Je oprávnený konať v mene spoločenstva vo všetkých veciach a zastupuje spoločenstvo voči tretím osobám, pred súdmi, orgánmi verejnej správy a ostatnými orgánmi. V rozsahu vymedzenom zmluvou o založení spoločenstva a týmito stanovami spoločenstva výbor riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje vo všetkých otázkach spoločenstva okrem tých, ktoré sú právnymi predpismi, zmluvou o založení spoločenstva a stanovami spoločenstva vyhradené do právomoci iných orgánov spoločenstva.

2.2. Členov výboru volí a odvoláva Zhromaždenie. Výbor má sedem členov a

skladá sa z predsedu, podpredsedu a ostatných členov výboru. Výkon funkcie člena výboru je nezastupiteľný.
2.3. Výbor volí podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti       
                   a vykonáva jeho práva a povinnosti.
2.4. Činnosť výboru riadi a organizuje a za výbor navonok koná jeho predseda. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia výboru, zabezpečuje a kontroluje medzi zasadnutiami výkon rozhodnutí výboru. Predseda riadi a organizuje bežnú činnosť spoločenstva.
2.5. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je okrem podpisu predsedu potrebný podpis ešte aspoň jedného ďalšieho člena výboru. Povinnosťou predsedu spoločenstva je oboznámiť s týmto úkonom Dozornú radu spoločenstva.
2.6. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.
2.7. Funkčné obdobie členov výboru končí až zvolením nových členov výboru. Výbor, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia zhromaždenia. Nasledujúce zhromaždenie vymenovaných členov výboru potvrdí, alebo zvolí nových členov.
2.8. Člen výboru môže odstúpiť z funkcie len ak o to požiada výbor. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených výborom.
2.9. Výbor je povinný zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla spoločenstvu vzniknúť škoda. Pokiaľ zo stanov výboru nevyplýva niečo iné, člen výboru nesmie bez súhlasu výboru vlastným menom, alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva.
2.10. Členovia výboru a dozornej rady vykonávajú kontrolu na pozemkoch spoločenstva, /chystanie dreva, kontrola externých organizácií pri ťažbe dreva, pohyb motorových vozidiel v lesných porastoch, atď/.


Výboru predovšetkým prislúcha:

a) vykonávať:

- obchodné vedenie spoločenstva

- uznesenia valného zhromaždenia a pripomienky dozornej rady

b) zabezpečovať:

- všetky prevádzkové záležitosti

- vedenie predpísaného účtovníctva, ostatnej evidencie a ostatných dokladov spoločenstva
- dokumentáciu v PS, ktorá je vedená v riadenom režime podľa registratúrneho poriadku a plánu.
c) schvaľovať:

- významné finančné transakcie spoločenstva až do výšky schváleného rozpočtu - návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä odvod daní, odvody do

ostatných fondov, pokiaľ sú spoločenstvom tvorené, ostatné použitie zisku a dividend.

d) zvolávať:

- valné zhromaždenie spoločenstva

e) viesť:

- zoznam podielnikov, ktorý obsahuje názov a sídlo právnickej osoby spolu s

jej identifikačným číslom, alebo u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu

f) predkladať zhromaždeniu na schválenie:
- návrh na zmeny stanov
- rozhodnutie o spojení a zrušení spoločenstva

- návrh ročnej účtovnej závierky, finančného rozpočtu a návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky dividend, resp. podielov.
g) informovať valné zhromaždenie:

- o výsledkoch činnosti a stave majetku spoločenstva za predchádzajúci rok a finančnom rozpočte za daný rok.

Zvolávanie výboru:

a) Výbor zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen výboru, podľa potreby, najmenej raz štvrťrok. Spravidla podľa časového programu zasadnutí.
b) Rokovanie sa koná v určenej miestnosti a to v budove Urbariátu – pozemkového spoločenstva, Spišské Bystré na ulici SNP 134 v Spišskom Bystrom, pokiaľ výbor nerozhodne inak.

c) Rokovania výboru sa môžu zúčastňovať aj členovia dozornej rady, majú poradný hlas pričom nesmú narušovať priebeh rokovania. Sú bez práva hlasovania na zasadaní výboru.

d) Výbor môže podľa svojej úvahy k rokovaniam prizvať aj podielnikov tohto spoločenstva.

Rokovanie výboru

a) Rokovanie výboru vedie predseda spoločenstva, v neprítomnosti podpredseda, alebo predsedom poverený člen výboru. Pri rokovaní sa riadi programom zasadnutí výboru a návrhmi členov výboru vyplývajúcimi z potrieb zabezpečenia činnosti spoločenstva.

b) Výbor rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré predkladajú členovia výboru.

c) Písomný materiál predkladaný na zasadnutie výboru obsahuje:
       -  názov materiálu

      -  meno predkladateľa
      -  dôvod

      -  vecný popis problematiky
      -  návrh opatrenia.
d) Výbor je spôsobilý uznášať sa a prijímať opatrenia , ak na jeho rokovaní je prítomná viac ako polovica členov.
e) Rozhodnutie výboru je prijaté, ak zaň hlasovalo viac ako polovica všetkých členov výboru.

f) Rozhodnutie výboru môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, vykonané písomným prehlásením všetkých členov výboru.

Zápis zo zasadnutia výboru:

a) Z priebehu rokovania výboru sa vyhotovuje zápis, ktorý musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov prípadného hlasovania a presného znenia uznesení.

b) Zápis podpisuje zapisovateľ, ktorý ho vyhotovil a predseda, v neprítomnosti predsedu poverený člen výboru.
c) Zápis bude uložený v kancelárií urbariátu, je kedykoľvek k nahliadnutiu všetkým členom výboru vrátane členom Dozornej rady.

Rozdelenie právomoci a zodpovednosti:

a) Predseda spoločenstva zodpovedá za:
-  výkonné riadenie spoločenstva
-  riadenie rozvoja a jeho koncepcie
-  vykonávanie činnosti, ktoré na neho prenieslo valné zhromaždenie prípadne výbor
-  uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, dohôd s obchodnými partnermi a   pracovníkmi, schválenými výborom spoločenstva
-  prípravu a zabezpečovanie zasadnutí výboru a valného zhromaždenia.
-  dohliada, aby členovia Spoločenstva dodržiavali zákony, nariadenia, Stanovy, uznesenia zhromaždenia
-  stará sa o výkon úradných rozhodnutí, ktoré podľa zákona, alebo Stanov nepatria do pôsobnosti zhromaždenia
-  dbá aby výbor vykonával zodpovedne svoje povinnosti.
-  zabezpečuje styk s členmi spoločenstva v jeho sídle v čase k tomu vyhradenom, ako aj prostredníctvom webovej stránky (www.urbariatspbystre.wz.sk). Úradné hodiny sú vyvesené na výveske v sídle spoločenstva.


b) Účtovníčka spoločenstva zodpovedá za:
-   vedenie účtovných operácií spoločnosti

- vypracovanie účtovných podkladov a realizáciu odvodov (daňových, sociálnych a zdravotných),
-   vypracovanie ročných účtovných uzávierok spoločenstva
- spracovanie ekonomických analýz, realizáciu finančného hospodárenia z pohľadu záväzkov a pohľadávok
-   stav pokladne a finančnú hotovosť

- predkladanie všetkých účtovných dokladov na schválenie predsedovi spoločenstva
-   vedenie účtovného denníka
-   vedenie evidencie o uhradených a neuhradených faktúrach
-   vedenie evidencie o úhradách z nájomných zmlúv
-   vedenie pokladničných operácií, príjmových a výdavkových dokladov
-   realizáciu výplat finančných prostriedkov a pod.

-   úhradu odvodov v stanovených termínoch


c)   Ostatní členovia výboru zodpovedajú:

za činnosti ktoré im boli uložené a schválené v uznesení zápisnice výboru.


3. Dozorná rada


a) Dozorná rada je najvyšším kontrolným a revíznym orgánom pozemkového spoločenstva a za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu. Dozornú radu volí Zhromaždenie v počte 3 členov. V zmysle §17 odst. 3 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách predsedu dozornej rady volí Dozorná rada z členov dozornej rady a to na svojom prvom zasadnutí po zvolení členov dozornej rady, ktoré musí byť vykonané do desiatich dní od ich zvolenia. Meno zvoleného predsedu dozornej rady oznámi Dozorná rada Výboru spoločenstva písomne, najneskôr do troch dní od jeho zvolenia.


b) Dozorná rada predkladá Zhromaždeniu správu o svojej činnosti minimálne 1-krát za rok a to na výročné Zhromaždenie.

c) Dozorná rada plní funkciu zmierovacej komisie. Dozorná rada rieši spory medzi členmi pozemkového spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve a predchádza tak konaniu pred súdom. Výsledkom konania je zmier účastníkov sporu alebo odporúčania, aby účastníci sporu podali návrh na začatie konania pred súdom. Návrh na začatie konania pred súdom môžu účastníci zmierovacieho konania podať aj vtedy, ak sa do štyroch mesiacov od podania návrhu na zmierovacie konanie nedosiahol výsledok konania. O výsledku konania pred Dozornou radou musí byť vyhotovený písomný záznam  podpísaný všetkými členmi Dozornej rady
.
d) Dozorná rada prerokúva sťažnosti členov pozemkového spoločenstva.

e) Členovia dozornej rady sa môžu zúčastňovať rokovania výboru, majú poradný hlas, pričom nesmú narušovať priebeh konania. Sú bez práva hlasovania na zasadnutí výboru.


Článok VIII.

Sankcie

V prípade, že so strany člena pozemkového spoločenstva dôjde ku konaniu ktoré je v rozpore so stanovami, či už tým že člen svojvoľne, z nedbanlivosti alebo za účelom získania neoprávneného prospechu spôsobí takýmto konaním pozemkovému spoločenstvu škodu, je povinný túto nahradiť a za príslušný rok v ktorom došlo k porušeniu stanov, stráca nárok na výhody poskytované týmto spoločenstvom. Sankcie môžu byť uplatnené len po prerokovaní vo výbore a v Dozornej rade pozemkového spoločenstva, k čomu bude vyhotovený písomný záznam.

Článok IX.

Prechodné a záverečné ustanovenia


1. Tieto stanovy boli schválené Zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov urbariátu – pozemkového spoločenstva Spišské Bystré dňa 23.02.2014 s počtom hlasov 222,374 čo znamená 53,43 %. V ostatných veciach, neupravených týmito stanovami, sa práva a povinnosti členov riadia Zákonom číslo 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, Občianskym zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi.

2. Ak sa niektoré ustanovenia týchto stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší ustanoveniu týchto stanov. Ak právny predpis nie je možné použiť postupuje sa podľa rozhodnutia zhromaždenia. Dňom schválenia stanov urbariátu – pozemkového spoločenstva Spišské Bystré na Zhromaždení zanikajú doterajšie stanovy, zmluva, organizačný a volebný poriadok.V Spišskom Bystrom dňa 23.2.2014

 


Pečiatka


Jozef Havaš                                                    ........................................

predseda výboru

 

Ing. Miroslav Greňa                                        ........................................

podpredseda výboru

 


Terézia Králiková                                            ........................................
predseda dozornej rady

Published on