Zápisnica

Zápisnica z valného zhromaždenia Urbariát– pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré konaného dňa  22. Marca 2015,  so začiatkom o 14.30 hod. v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré.

Ing. Miroslav Greňa informoval VZ   o neskoršom začiatku - čakalo sa aby sme boli uznášania schopní.

1.Otvorenie
   Valné zhromaždenie otvoril pán Ing. Miroslav Greňa o 14.52 hod.. Privítal prítomných podielnikov a zvlášť pána dekana PaedDr.ThLic, Jozefa Sisku. Z poverenia vedenia bude viesť program, predniesol program VZ (pozri prílohu č. 1). Vyzval prítomných k zmene  program. 
Ing. Greňa navrhuje zmenu programu,  bod 10 presunúť  za  bod 11, pani Hrdinová by  nám upresnila Zmluvu o nájme lesných pozemkov. Podielnici nenamietali.

Hlasovanie:             za:  všetci prítomní podielnici
                             proti:  0
                      zdržal sa:  0

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo  Spišské Bystré
schvaľuje
program  rokovania VZ so zmenou  - presun bodu 11 pred bod 10:
                         1. Prezentácia účastníkov od 13,30 do  14,30 hod.
                         2. Privítanie a úvod kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho VZ
                         3. Voľba pracovných komisií
                         4. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2014
                         5. Správa dozornej rady
                         6. Správa mandátovej komisie
                         7. Voľby orgánov spoločenstva, výbor, predseda, dozorná rada
                         8. Schválenie ročnej závierky a prerozdelenie zisku
                         9. Schválenie plánu hospodárskej činnosti na rok 2015
                       11. Schválenie vyplatenia podielov podielnikom urbariátu a polianok
                       10. Diskusia
                       12. Správa volebnej komisie – výsledky volieb
                       13. Schválenie uznesenia
                       14. Záver

Nasleduje plnenie uznesení z predchádzajúceho VZ.
Kontrolu plnenia uznesení z r. 2014  predniesol Ing. Miroslav Greňa.
Uznesenie č. 1/2014 – a,b,c,d
Uznesenie č. 2/2014 – a,b,c,d,e,f,g,h,
Uznesenie č. 3/2014 – a, b,c,d,e,f,g,h,i.
Konštatovali, že uznesenia boli priebežne plnené.

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo  Spišské Bystré
berie na vedomie
kontrolu  plnenia uznesení z predchádzajúceho VZ.

2. Voľba pracovných komisií

     Pán Ing. Miroslav Greňa navrhol mandátovú   komisiu  v zložení: Králiková Terézia, Králik Ján , Bc. Teplický František , Krupa Jozef, Lopuch Pavol, Šeleng Jozef, Bendík Jozef, Barna Pavol.

Hlasovanie:         za: všetci  prítomní podielnici
                        proti:  0
                 zdržal sa:   0

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení: Králiková Terézia, Králik Ján, Bc. Teplický František, Krupa Jozef, Lopuch Pavol, Šeleng Jozef, Bendík Jozef, Barna Pavol.

    Pán Ing. Miroslav Greňa navrhol volebnú komisiu v zložení: Ing. Bukovinský František,  Ing. Teplický Rudolf, Marková Magdaléna, Rusnáčková Anna, Chmura Ján .

Hlasovanie:            za: všetci ostatní podielnici
                            proti: 0
                     zdržal sa:  pán  Kováčik

Valné zhromaždenie  Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
schvaľuje
volebnú komisiu v zložení: Ing. Bukovinský František, Ing. Teplický Rudolf, Marková Magdaléna, Rusnáčková Anna, Chmura Ján.

     Pán Ing. Miroslav Greňa navrhol  návrhovú  komisiu v zložení :  Orolín Štefan, Račková Mária, Petrenčík Michal, Jakubčo Štefan, Dominik František, Marušin Martin, Palgutová Helena.

Hlasovanie:               za: všetci prítomní podielnici
                               proti: 0
                        zdržal sa: 0
                                                                                                                                                                                    
Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Orolín Štefan, Račková Mária, Petrenčík Michal, Jakubčo Štefan, Dominik František, Marušin Martin, Palgutová Helena.

    Pán  Ing. Miroslav Greňa navrhol za zapisovateľku pani Janu Kiktovú.

Hlasovanie:            za:  všetci  prítomní podielnici
                            proti: 0
                     zdržal sa: 0

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
schvaľuje
za zapisovateľku  pani Janu Kiktovú.

    Pán Ing. Miroslav Greňa navrhol za overovateľov zápisnice:   Fris  Jozef  a  Poracký Jozef.

Hlasovanie:            za: všetci  prítomní podielnici
                            proti:  0
                     zdržal sa:  0

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo  Spišské Bystré
schvaľuje
za overovateľov zápisnice pána Jozefa Frisa a pána Jozefa Porackého.

4. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2014

Pán Jozef Havaš – odsúhlasili sme minulý rok  novú  zmluvu a stanovy Urbariátu  podľa nového zákona 97/2013. Zmluvy a stanovy spoločne so zoznamom vlastníkov sme potrebovali odovzdať do 60-tich  dní  na Pozemkový a lesný úrad.  Boli sme zaregistrovaný na úrade, zrealizovali sme všetky zmeny, mali sme 9 členný výbor, podľa nového sme mali 7 členov.  Hneď  by mal nastúpiť nový výbor, vzdali sa členstva vo výbore pán Kubičko a Jozef Šeleng.  Od tohto momentu sme spĺňali kritéria, zapísanie vlastníkov sa dalo urobiť spoločne s evidenciou podľa pozemnoknižných vložiek.
Na liste vlastníctva 2181 katastrálne územie Spišské Bystré sú už zapísané všetky podiely. List vlastníctva č. 771 v katastrálnom území Kravany bude zapísaný v najbližších dňoch. Neboli tam zapísané mená, ale Urbariát Sp. Bystré, riešili sme to. Budeme meniť.  Vďaka patrí aj  pani Petruľovej, ktorá tam pracuje,  LV 771  budeme mať  tiež čoskoro zapísaný.
Staršie veci – horáreň štátnych lesov  Kubašok – náležitosti sú odsúhlasené vedením  lesov Slovenska a zaslané na MH . Bola jedna pripomienka, nebol overený podpis na splnomocnenie pre právničku na zatupovanie.  Obratom sme poslali späť na ministerstvo. Čaká sa na podpis ministra.
Situácia  s pôžičkou  –  Rímskokatolícky farský úrad Spišské  Bystré, bola splatená  do konca roka 2014.
Viac krát sme sa zúčastnili pojednávaní nevyplatenie podielom pánovi Jakubčovi.  Urbariát súdny spor prehral.  Nemali sme v programe VZ riešenie tohto problému a ani po začatí VZ sme ho tam nezahrnuli.  Boli nezrovnalosti v hlasovaní, nezrovnalosti medzi zápisnicou a uznesením a vo výpovediach svedkov. Zaplatili sme tie podiely, ktoré sme mu zadržali a súdne trovy  vo výške 330 €. Projekty - máme podané 2 projekty – prvý – nákup traktora a vyvážačky – zamietnutý. Druhý obnova lesných pozemkov bol schválený koncom  r. 2014. Začal sa realizovať v novembri 2014. Malo by sa vysadiť  250 000 stromčekov.  Ukončenie projektu do  15.6. 2015. Projekt financujeme na základe pôžičky, cez ktorú sme zaplatili  ešte v r. 2014 necelých dvestotisíc eur. Celý projekt 830 000 eur. Úroky spätne fakturujeme dodávateľskej firme, ktorá nám úroky z úveru spláca. Ak to pôjde dobre, tak Urbariát by mal vykonať prácu dodávateľsky v hodnote   necelých 700 000 € plus DPH z európskych fondov a zo svojich peňazí zaplatí  iba malé poplatky.
Druhý polrok 2014  sme sa  venovali  spojeniu Urbariátu a Polianok.  Bola zriadená komisia na odovzdanie Polianok Urbariátu. Po  30.6.2014 sa mohlo previesť celé odovzdanie agendy Urbariátu.  Veľkú  zásluhu má na tom  pán Krolák, patrí mu poďakovanie.  Začali sme kontrolovať evidencie   podielnikov  v spolupráci s pánom Frimentom. Po odsúhlasení a doplnení našich pripomienok v tomto čase máme vyhotovený sumár všetkých pozemkov Polianok a evidenciu podielnikov na tých parcelách. Zaoberali sme sa aj nájomnými zmluvami podielnikov s Urbariátom , pomáhala pani Hrdinová. Tiež jej za to patrí vďaka.  Nájomná zmluvu by sme prejednali v  diskusii a k tomu sa aj vyjadrí pani Hrdinová. V r. 2014 výbor zasadal 13 -  krát, všetky uznesenia, ktoré  boli prijaté boli splnené alebo sú naďalej  v realizácií.
Píla – chceme aby tu píla v Spišskom Bystrom bola, nežijeme z píly, ale dáme si lacnejšiu guľatinu. Za elektrickú  energiu  6.619,00 €.  Pracovníci - riešili sme to takto, keď sme mali súkromníkov tak  4,50€ na hod..  Možno  by  bolo dobré  zdvihnúť na 5 €. Riešili sme to na výbore viac krát. Máme ponuku na prenájom píly.  Podmienka bude podielnici budú mať tak ako do teraz, samotná cena k prenájmu – mesačne 1700€ pri podpise zmluvy trojmesačný nájom dopredu,  do 10 v mesiaci ďalších 1700€, plus el. energia, platil by si kúrenie a stráženie celého objektu.  Vedenie by naďalej sídlilo v píle , podliehal by nájomnej zmluve a protokolom. Máme predbežne pripravené ohľadom píly. Zhoda na zjednotení volieb. Na koniec volebného obdobia by som sa chcel poďakovať všetkým podielnikom a hlavne pánovi Ing. Miroslavovi  Greňovi. Počas troch rokov som spoznal veľa, predtým neznámych členov Urbariátu, ktorým sa chcem tiež veľmi pekne poďakovať za spoluprácu   a som im tiež veľmi vďačný. Poďakoval sa aj za účasť na dnešnom VZ.
     Ing.  Miroslav Greňa  poďakoval predsedovi  Urbariátu za podanie správy (pozri prílohu č. 2).  Odovzdal slovo pánovi Ing. Jánovi  Orolinovi.
    Ing. Ján  Orolin informoval o hospodárení za rok 2014 po stránke ťažobne a pestobnej činnosti. Predniesol svoju správu Ťažobná činnosť v roku 2014 – Urbariát  (pozri prílohu č. 3). V roku 2014 sa spracovávala hlavne kôrovcová kalamita, v máji veterná kalamita, v novembri opäť veterná kalamita.
Samovýroba 296,34 m3.
Vlastná ťažba 5954,33 m3.
Náklady na ťažbu  a manipuláciu 13,9 €/m3.
Pestovná činnosť  v roku 2014 – Urbariát (pozri prílohu č. 4) – zasadilo sa cez 50 000 sadeníc,  uhadzovanie, vyžínanie,  ochrana MLK , ochrana lesa , ostatná pestovná činnosť, ťažba, úprava zvážnic, výdaj dreva ,lesné škôlky, kosenie lúk, prir. zmladenie.   Spolu  59.581,04 €.
Predaj PG – t.j.  52,34 €/m3. Výnosy z predaja dreva , z ubytovanie na chatách, dotácie za pôdu,  štátna pomoc.  Prerokovali   sme aj  rezervu 120 tisíc  na pestovnú činnosť.
    Ing. Ján Orolin predniesol správu Ťažbová činnosť v roku 2014 – Poľanky (pozri prílohu č. 7), Chcem vyzvať podielnikov aj  na samovýrobu, dalo by sa nahotoviť pri menších porastoch, môžete sa nahlásiť.

     Ing. Miroslav Greňa poďakoval Ing. Jánovi Orolinovi a požiadal  Ing. Annu Bendíkovu o podanie informácii.
     Ing. Anna Bendíková  podala informácie a informovala o nákladoch po zdanení , spotrebe energií.
Čiastky jednotlivých nákladov a tržieb po položkách predniesla s výsledným hospodárskym ziskom urbariátu za rok 2014, ktorý predstavuje hodnotu 66.151,69 € pred  zdanením.
Spolu  náklady -              573.210,37 €
Spolu výnosy/tržby –    639.362,06 €
Účtovný výsledok -  zisk  pred zdanením   66.151,69 €.
Návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2014 je 51.909,55 €.
Máme aj tržby za polianky – zisk  urbariátu  32 000 €– zisk z polianky  17 000 € – vytvorenie rezervy vstupuje do oboch .  Rezerva sa bude čerpať aj na Polianky.  Urbariát bude hospodáriť aj na Poliankach.
Záväzky boli v sume 195 tisíc , ktoré budeme z plat. agentúry požadovať, ale všetko je v  lehote splatnosti.
     
Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
berie na vedomie
správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2014.

5. Správa dozornej rady


Správu dozornej rady predniesla pani  Terézia Králiková  (pozri prílohu č. 10)–  dozorná rada pracovala v tomto zložení: Terézia  Králiková, Michal Kubičko, Hrdinová, aj mimo výborových členov, členovia dozornej rady sa aktívne podieľali na tvorbe návrhu stanov v zmysle zákona, na návrhu zmluvy o nájme lesných pozemkov,  ďalej sa podieľali na  príprave  správy o činnosti , uznesenia, zverejňovanie na stránke. Činnosť urbariátu bola pravidelne hodnotená predsedom Urbariátu , Ing. Orolinom a Ing. Bendíkovou. Po odchode pána Bednára nebol nikto prijatý. 12.3.2014  sa vykonala kontrola, riadna inventúra.  Predaj reziva, spotreba el. energie,  kontrola lesa a lesných porastov. Ekonómka pracuje podľa zákona o účtovníctve.
Pokladňa urbariát a polianky.  Podiely za r. 2013  boli v r. 2014 riadne vyplatené. Prevzala sa  dokumentácia Polianok podľa nájomnej zmluvy, nesplnené opatrenia r. 2013 ostávajú , na základe vykonanej kontroly, dozorná rada doporučuje schváliť ročnú závierku a vyplatenie podielov za rok 2014. Poďakovala   pani  Hrdinovej a pánovi  Kubičkovi za spoluprácu.

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
berie na vedomie
správu dozornej rady.

6. Správa mandátovej komisie

   Pani Terézia  Králiková poinformovala o prítomnosti –  prítomných je 351 členov čo je  46 %.
Na podiely je to 217 000 čo je 56,19 %.
 
Valné zhromaždenie Urbariát- pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
berie na vedomie
správu mandátovej komisie.
   
7. Voľby orgánov spoločenstva, výbor, predseda, dozorná rada


Volebná komisia podala potrebné usmernenie  o voľbách.
Ing. František Bukovinský – podľa stanov volíme predsedu, výbor a dozornú radu, máme ako tri volebné lístky. Krúžkovaním čísla, pri výbore 6  členov, pri predsedovi 1 a pri dozornej rade troch  členov.
   
8. Schválenie ročnej závierky a prerozdelenie zisku


     Schválenie ročnej závierky a prerozdelenie zisku predniesla pani ekonómka Ing. Anna Bendíková.
Návrh na prerozdelenie  podielov  – pre Urbariát 32 000 pre Polianky 17000 – návrh predniesla Ing. Bendíková.
Ing. Kundis – dať do diskusie a potom schváliť prerozdelenie.

9. Schválenie plánu hospodárskej činnosti na rok 2015
      
      Ing. Ján Orolin predniesol plán ťažby na rok 2015 – Urbariát  (pozri prílohu č. 5) a plán pestovnej činnosti v roku 2015 Urbariát (pozri prílohu č. 6). Náklady na ťažbu a manipuláciu 56.000,00 € . Náklady na pes. činnosť. 82.000,00 €.
Plán ťažby na rok 2015 – Poľanky (pozri prílohu č. 8) a pestovná činnosť v roku 2015 – Poľanky (pozri prílohu č. 9).

Hlasovanie:            za:  všetci prítomní podielnici
                             proti: 0
                      zdržal sa: 0

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
schvaľuje
plán hospodárskej činnosti na rok 2015.

11. Schválenie vyplatenia podielov podielnikom urbariátu a polianok

     Pani Hrdinová – k zmluve o nájme lesných pozemkov (pozri prílohu č. 11), bola tvorená na základe rozhodnutia v zmysle zákona 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov .  Návrh zmluvy bol tvorený aj pánom Flimentom. Tento výpis – špecifikácia lesných pozemkov,  bude tvoriť prílohu zmluvy o nájme.  Boli v nej zapracované aj pripomienky členov spoločenstva, členov výboru, pracovníkov spoločenstva.
Celková výmera – cena nájmu podľa čl. 5 bude nájomca platiť z dosiahnutého zisku po schválení na valnom zhromaždení. Podľa č. 6  ods. 8 nájomca bude hradiť z celkovej výmery  daň z nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zmluvy.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú počnúc dňom jej podpísania na 10 rokov. Splatnosť nájomného  je splatné po rozhodnutí VZ urbariátu. Podnájom – bod 10 – na základe písomného súhlasu  urbariátu a po zdôvodnení účelu podnájmu.
Právo výkonu poľovníctva môže nájomca udeliť po predchádzajúcom písomnom súhlase valného zhromaždenia nájomcu a zdôvodnení účelu podnájmu. Pani Hrdinová  poďakovala všetkým za spoluprácu pri tvorbe zmluvy.
     Pán Jozef Havaš – predniesol zmluvu – začne sa plniť po Veľkej noci, vyhlásime  v obecnom rozhlase  prostredníctvom  obecného úradu  aby si obyvatelia  Spišského  Bystrého prišli zmluvy podpísať.  Cudzincov budeme vyzývať písomne.  Tohto roku zaplatíme daň za všetkých, na budúci  rok zaplatíme daň tým, ktorí majú s nami podpísané zmluvy, ten kto zmluvy  nebude mať  podpísané musí hospodáriť sám. 

10. Diskusia


     Ing. Pavol Kundis –  chcel by predniesť  niekoľko otázok na predsedajúcich a inžinierku a k návrhu zmluvy. Pani Hrdinová  spomínala v tej zmluve „ bude so súhlasom VZ“  príklad mám polianku, chcel by ju niekto odkúpiť, musíme čakať, aby o takýchto veciach rozhodoval výbor. Je to jeden rok.  Navrhujem  takýto prevod  nech schvaľuje výbor nie VZ. 
Bolo povedané na minulom VZ - Polianky prejdú pod správu Urbariátu  budú dve evidencie. Teraz je tu iba jedna evidencia, zostatok 91000 na podiely sa plánuje vyplatiť 17 000.  Doporučujem aby ten podiel z Polianok sa povýšili na základe toho, že neboli vyplatené za min. roky  . Napr. 2/3  a 1/3 pre vlastníkov na vyplatenie. Úroky sú čo rok nižšie, treba   zvážiť  výplatu podielnikov Urbariátu.  Máme rezervu na vyplatenie podielom minimálne na 10 rokov.
Chata v Kubašku – urýchliť, dnes zisťujeme že gáter je stratový , treba rozmýšľať  - slabá propagácia, gáter je dobrý,  ale treba spraviť reklamu, aby sme ho vyťažili.  Na min. schôdzi som  sa tiež informoval – pozemky pod lesom Rómovia. Nebola žiadna informácia, postih za to,  že  využívajú naše   pozemky ,  napr. odpracovať 20 hodín .
Zalesňovanie – vo vlastnej réžií, alebo zalesňovanie cez dodávateľov.  Zvážiť tento môj návrh.
      Ing. Bendíková - ekonómka – riešim dve strediská, čítala som obe pokladne naraz, podiely rozdeľujeme z dosiahnutého zisku. My hospodárime. Máme dosiahnutý zisk. Čítala som spolu za jedno aj druhé stredisko, ja som podávala daňové priznanie za obe strediská naraz.
      Ing. Ján Orolin  – odovzdali sme si agendu Polianky, máme zápisnice – my sme začali na tých poliankach pracovať  - na základe zápisníc  výboru, pestovná činnosť sa ešte nerobila. V budúcom roku nám treba pozalesňovať  predpokladané náklady sú 13000€.
Pán Jozef Havaš – na poslednom VZ Polianok sme mali prevziať 72 tisíc , kým prišlo k odovzdávaniu bolo 66 tisíc. My sme z nášho zisku za polrok rozdelili podiely ,  naplánovali sme 70  , posledný rok môžeme schváliť 70.
     Pani Terézia Králiková – súhlasím s tým aby sa ľuďom vyplatilo viac, aby si ľudia pomohli.
     Pán Štefan Spišiak - nájomník na píle – ako je zabezpečená  jeho kontrola . A k Rómom,   neviem ako donútime  osadníkov pracovať.
     Pán Jozef Budaj -  prenájom píly -  na akú dobu je podpísaná zmluva , dostáva sa mi do uší , že podielnici predávajú nájomcovi svoje podiely.
      Ing. Ján Šimonovič – bude tam  nový nájomca, upozorniť  aby zabezpečil  upratovanie cesty  od píly.
     Ing. Miroslav Greňa – pán Králik  z tade vyváža  drevo pokiaľ si dole upraví  veci, ja som navrhol aby za používanie nášho pozemku zaplatil -  prepočítať štvoráky.
     Pani Palgútová –  zadala otázku „kto je ten potencionálny nájomca na pílu?“. Aby sme sa k tomu mohli vyjadriť aj my.
     Pán Jozef Havaš – je to pán  Vladimír Žemba – je náš podielník. Založí si nový firmu. Toto všetko je ešte  v jednaní. Skúsime najprv na jeden rok.  Chlapi mu robia v zime na vlekoch,  cez leto by pracovali na píle. Robíme to preto aby Urbariát  získal viac. V lete prídu robiť nový hospodársky plán na desať rokov. Budeme prevádzkovať pílu a kupovať guľatinu alebo nie. 
     Ing. Ján Orolin  – bola kalamita bol prebytok dreva, rezivo ostáva.
     Pán Jozef Poracký – správa pána  Orolina bola strohá – nebolo zahrnuté koľko nakúpime stromčekov, koľko budeme potrebovať na nákup, myslím si že táto správa by mala byť podrobnejšia.
     Ing. Peter Dominik – pred tým by mala byť podpísaná nájomná zmluva, potom vyplácanie podielu.
     Pani Palgutová – zadala otázku  „koľko guľatiny sa vyťažilo?“, bola kalamita. Keď idem hore k synovi stále tam stoja kamióny.
Ing. Miroslav Greňa – tieto kamióny sú od Propopula.
Pán Kováčik  – chcel sa opýtať ,  prečo potrebujeme  ešte 120 tisíc rezervu.
Ing. Ján Orolín – 120 tisíc si odložíme na ďalšie roky,  možno keď budeme stratovejší.
Ing. Pavol Kundis  – rozhodujeme o vážnych veciach – prenájom píly – zázemie z hľadiska odbytu, doporučujem na stránke ponúknuť pílu na predaj, aby nebol predseda zdiskreditovaný, ponuku na prenájom píly zverejniť ,  možno aj formou  - kto dá viac.  Výberové konanie.  Koľko zamestnancov má píla?
Pán Jozef Havaš – do novembra sme boli traja, potom sú traja strážnici, kurič, ekonomiku nám zastrešuje pani Ing. Bendíková.
Ing. Bendíková – o 2% daň nás požiadala ZŠ s MŠ  Spišské Bystré, je to 286 € .
Ing.  Miroslav Greňa ukončil diskusiu.  Kým bude pracovať volebná komisia – vyhlasujem prestávku.

Hlasovanie:                za: všetci prítomní podielnici
                                proti: 0
                          zdržal sa: 0

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo, Spišské Bystré
schvaľuje
ročnú účtovnú závierku,
vyplatenie podielov podielnikom Urbariátu a Polianok
ukladá
- výboru urobiť prevod majetku súkromného vlastníka s jeho súhlasom a nečakať na valné zhromaždenie
               T: stály                          Z: výbor
- výboru upozorniť pána Králika na neporiadok na našom majetku – nájom
T: máj 2015                 Z: výbor
- vyplatenie podielov z Polianok , len keď je podpísaná zmluva
T: rok 2015                 Z: podielnici
- urobiť súťaž pri výbere nájomcu píly prostredníctvom médií
- odviesť 2%  zo zaplatenej dane   Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré

12. Správa volebnej komisie – výsledky volieb


Správu volebnej komisie predniesol Ing. František    Bukovinský  (pozri prílohu č.12):
Voľba  predsedu :  Jozef  Havaš –          223433 podielov,
                                  Terézia  Králiková  -  27429 podielov.

Volebná komisia konštatuje, že bol zvolený predseda Urbariátu pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré : Havaš Jozef

Voľba členov výboru: Ing. Miroslav  Greňa  - 200072 podielov ,
                                                      Barna Pavol – 189397 podielov,
                                                     Bendík Jozef – 171821 podielov,
                                     Bc. Teplický František – 162097 podielov,
                                                            Králik Ján – 157871 podielov,
                                                       Krupa Jozef – 129154 podielov.
      
Volebná komisia konštatuje, že boli zvolení členovia výboru v zložení: Ing. Miroslav Greňa, Barna Pavol, Bendík Jozef, Bc. Teplický František, Králik Ján a Krupa Jozef.

Voľby členov dozornej rady: Ing. Peter Dominik – 166071 podielov,
                                                               Jozef Krolák – 132398 podielov,
                                                     Mgr. Kundis Jozef – 101067 podielov.

Volebná komisia konštatuje, že boli zvolení členovia dozornej rady v zložení: Ing. Peter Dominik, Jozef Krolák a Mgr. Kundis Jozef.

Hlasovanie:            za: všetci prítomní podielnici
                            proti: 0
                     zdržal sa: 0

Valné zhromaždenie Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
berie na vedomie
podanú správu  predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb.
schvaľuje
správu volebnej komisie – výsledky volieb.

13. Schválenie uznesenia


Pán Štefan Orolín  prečítal návrh uznesenia z dnešného VZ.

Hlasovanie :       za: všetci  prítomní podielnici
                        proti:  0
                 zdržal sa:  0

14. Záver


Ing. Miroslav Greňa poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial príjemnú cestu. VZ bolo ukončené o 18. 52 hod.

V Spišskom Bystrom dňa 22.3.2015
Zapísala: Jana Kiktová

Overovatelia zápisnice:                                
                          Jozef Fris                    .................................
                          Jozef Poracký             .................................

 

UZNESENIE z valného zhromaždenia Urbariátu – pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, Spišské Bystré, konaného dňa 22. Marca 2015, v jedálni ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom

 

Uznesenie č. 1/2015
Valné zhromaždenie berie na vedomie:
a) Kontrolu plnenia uznesení,
b) Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2014,
c) Správu dozornej rady,
d) Správu mandátovej komisie,
e) Podanú správu  predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb.


Uznesenie č. 2/2015
Valné zhromaždenie schvaľuje:
a) Program  rokovania VZ so zmenou  - presun bodu 11 pred bod 10,
b) Mandátovú komisiu, v zložení:  Králiková Terézia, Králik Ján, Bc. Teplický František, Krupa Jozef, Lopuch Pavol, Šeleng Jozef, Bendík Jozef, Barna Pavol,
c) Volebnú komisiu v zložení: Ing. Bukovinský František, Ing. Teplický Rudolf, Marková Magdaléna, Rusnáčková Anna, Chmura Ján,
d) Návrhovú komisiu v zložení: Orolín Štefan, Račková Mária, Petrenčík Michal, Jakubčo Štefan, Dominik František, Marušin Martin, Palgutová Helena,
e) Za zapisovateľku  pani Janu Kiktovú,
f) Za overovateľov zápisnice pána Jozefa Frisa a pána Jozefa Porackého,
g) Plán hospodárskej činnosti na rok 2015,
h) Ročnú účtovnú závierku,
i) Vyplatenie podielov podielnikom Urbariátu a Polianok,
j) Správu volebnej komisie – výsledky volieb.


Uznesenie č. 3/2015
Valné zhromaždenie ukladá:
a) výboru urobiť prevod majetku súkromného vlastníka s jeho súhlasom a nečakať na valné zhromaždenie
                     T: stály                          Z: výbor
b) výboru upozorniť pána Králika na neporiadok na našom majetku – nájom
       T: máj 2015                 Z: výbor
c) vyplatenie podielov z Polianok , len keď je podpísaná zmluva
       T: rok 2015                 Z: podielnici
d) urobiť súťaž pri výbere nájomcu píly prostredníctvom médií
e) odviesť 2%  zo zaplatenej dane   Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré

 


V Spišskom Bystrom  dňa 22.3.2015

Návrhová komisia:


Orolín Štefan                                                                  ........................................................

Račková Mária                                                               ........................................................

Petrenčík Michal                                                           ........................................................

Jakubčo Štefan                                                              ........................................................

Dominik František                                                         ........................................................
Marušin  Martin                                                            ........................................................
Palgutová Helena                                                          .......................................................

Published on