Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti (Súbor vo formáte PDF)

 

Zmluva
o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti (spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti)
v zmysle § 5 zákona č.  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Názov pozemkového spoločenstva : Urbariát -  pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré

Sídlo pozemkového spoločenstva   : SNP 134, 059 18  Spišské Bystré

IČO:  17150981

/ ďalej len „spoločenstvo“/

Preambula

Spoluvlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak, ktorá je  zapísaná na  listoch vlastníctva :

     
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Číslo listu vlastníctva Parcelné číslo Výmera Druh pozemku
  v m2
2181 152/1 1201 Zastavané plochy a nádvoria
152/2 104 Zastavané plochy a nádvoria
1135/3 140 Zastavané plochy a nádvoria
1135/4      226 Zastavané plochy a nádvoria
1135/5 48 Zastavané plochy a nádvoria
1135/8 342 Zastavané plochy a nádvoria
1135/10 6 Zastavané plochy a nádvoria
1199/27 16 Zastavané plochy a nádvoria
3614/4 91 Zastavané plochy a nádvoria
3614/6 6377 Zastavané plochy a nádvoria
3614/22 629 Zastavané plochy a nádvoria
3614/23 38 Zastavané plochy a nádvoria
3614/24 260 Zastavané plochy a nádvoria
3614/25 215 Zastavané plochy a nádvoria
3614/26 62 Zastavané plochy a nádvoria
3856/1 98 Zastavané plochy a nádvoria
4309/5 24 Zastavané plochy a nádvoria
4314/3 8 Zastavané plochy a nádvoria
7653/3 65 Zastavané plochy a nádvoria
3164 5460 Trvalé trávne porasty
3614/2 6728 Trvalé trávne porasty
3614/5 2577 Trvalé trávne porasty
3616 22904 Trvalé trávne porasty
3617/1 2162 Trvalé trávne porasty
3617/2 2792 Trvalé trávne porasty
3618 18008 Trvalé trávne porasty
4263/2 56 Trvalé trávne porasty
Číslo listu vlastníctva Parcelné číslo Výmera Druh pozemku
  v m2
4264/1 16556 Trvalé trávne porasty
4264/3 1199 Trvalé trávne porasty
4311 17898 Trvalé trávne porasty
4313/1 1454 Trvalé trávne porasty
4314/1 1284 Trvalé trávne porasty
4314/10 47 Trvalé trávne porasty
4316/2 3751 Trvalé trávne porasty
4317 964 Trvalé trávne porasty
4318/1 9369 Trvalé trávne porasty
4320/1 14426 Trvalé trávne porasty
4321 1975 Trvalé trávne porasty
4322 326 Trvalé trávne porasty
4325/1 2738 Trvalé trávne porasty
4325/2 864 Trvalé trávne porasty
4326 816 Trvalé trávne porasty
3628 10290 Lesné pozemky
3674/1 221724 Lesné pozemky
3674/2 45749 Lesné pozemky
3676/3 887 Lesné pozemky
4264/2 340 Lesné pozemky
4266/1 77378 Lesné pozemky
4266/2 16427 Lesné pozemky
4309/4 120 Lesné pozemky
4348 93782 Lesné pozemky
4350/2 172668 Lesné pozemky
4365/2 190154 Lesné pozemky
4365/3 212759 Lesné pozemky
4414/2 52815 Lesné pozemky
4583/3 560 Lesné pozemky
7512/2 79894 Lesné pozemky
4315/1 6314 Ostatné plochy
4323 94 Vodné plochy
4324 525 Vodné plochy

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu


Číslo listu vlastníctva Parcelné číslo Výmera Druh pozemku
  v m2
2181 9 86 Zastavané plochy a nádvoria
10 38 Zastavané plochy a nádvoria
3856 165 Zastavané plochy a nádvoria
1135 4849 Trvalé trávne porasty
1136/1 5515 Trvalé trávne porasty
1137/2 7307 Trvalé trávne porasty
1137/41 2653 Trvalé trávne porasty
1137/42 358 Trvalé trávne porasty
1216 216 Trvalé trávne porasty
Číslo listu vlastníctva Parcelné číslo Výmera Druh pozemku
  v m2
2181 1329/2 19596 Trvalé trávne porasty
1332/2 1198 Trvalé trávne porasty
1439 15359 Trvalé trávne porasty
1984/2 324 Trvalé trávne porasty
3630 22410 Trvalé trávne porasty
3633 17156 Trvalé trávne porasty
3798 536 Trvalé trávne porasty
3857 988 Trvalé trávne porasty
4143 467 Trvalé trávne porasty
4310/1 3777 Trvalé trávne porasty
4310/2 881 Trvalé trávne porasty
4312 758 Trvalé trávne porasty
4326 198 Trvalé trávne porasty
4548 7003 Trvalé trávne porasty
4583/1 2441 Trvalé trávne porasty
4583/202 6 Trvalé trávne porasty
4650 449 Trvalé trávne porasty
7137 7557 Trvalé trávne porasty
7143/1 121 Trvalé trávne porasty
7143/2 13598 Trvalé trávne porasty
7143/201 103 Trvalé trávne porasty
7143/202 858 Trvalé trávne porasty
7143/203 884 Trvalé trávne porasty
7154/1 1523 Trvalé trávne porasty
7544/17 922 Trvalé trávne porasty
7630 596 Trvalé trávne porasty
2209 5738 Orná pôda
2391/1 1568 Orná pôda
2391/2 1674 Orná pôda
2392/1 1919 Orná pôda
2392/2 1776 Orná pôda
2393/1 1689 Orná pôda
2393/2 1991 Orná pôda
2394/1 1574 Orná pôda
2394/2 1592 Orná pôda
4136/1 375 Orná pôda
6380 1128 Orná pôda
3614 2668 Lesné pozemky
3615 1631 Lesné pozemky
3628 1556 Lesné pozemky
3675/1 56208 Lesné pozemky
3675/2 73563 Lesné pozemky
3676 197737 Lesné pozemky
3677 12350 Lesné pozemky
4246/1 9141 Lesné pozemky
4248 9967 Lesné pozemky
4252 14268 Lesné pozemky
4306/1 2437 Lesné pozemky
4306/2 2843 Lesné pozemky
4309/1 14657 Lesné pozemky
4309/2 1516856 Lesné pozemky
4414 324335 Lesné pozemky
4488/2 1870 Lesné pozemky
4501 282584 Lesné pozemky
4583/201 2904 Lesné pozemky
4652 1778 Lesné pozemky
5759 2343 Lesné pozemky
5760 1527 Lesné pozemky

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Číslo listu vlastníctva Parcelné číslo Výmera Druh pozemku
  v m2
771 3148 11786 Lesné pozemky
3166/4 3108 Zastavané plochy a nádvoria
3166/5 520 Zastavané plochy a nádvoria
3166/6 1100 Zastavané plochy a nádvoria

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

Číslo listu vlastníctva  Parcelné číslo Výmera Druh pozemku
  v m2
771 3151 18321 Lesné pozemky
3152 4334 Lesné pozemky
3153 3857 Lesné pozemky
3154/1 3401 Lesné pozemky
3154/2 1397 Lesné pozemky
3155 6849 Lesné pozemky
3161 6276 Lesné pozemky
3162 2059 Lesné pozemky
3165/2 2214 Lesné pozemky
3166/101 816795 Lesné pozemky
 

 


Spolu:
Číslo listu vlastníctva Výmera v ha Druh pozemku
  2181                    370,8770 les
  771  87,7289 les
Spolu lesné pozemky: 458,6059
                                          


Číslo listu vlastníctva Výmera v ha Druh pozemku
2181   2,1024 orná pôda
27,4961 trvalý trávny porast
   1,7172 iné
771   0,4728 iné

                  Spolu poľnohospodárske pozemky:   29,5985 ha
  Celková výmera pozemkového spoločenstva: 490,3944 ha     

vedené pre katastrálne územie  obce Spišské Bystré a Kravany  na Katastrálnom úrade v Poprade, uvedení v zozname spoluvlastníkov / ktorý je súčasťou zmluvy / sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle  § 3 zákona č. 97/2013 Z. z.

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov:                            410184
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti s ktorými nakladá SPF podľa § 10 ods.1 a 2:                 816
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods.6: ________ Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti:                                                                                  411000
Čl. I
Založenie, vznik a trvanie  spoločenstva
Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve .O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností  nadpolovičnou väčšinou hlasov . O založení spoločenstva  a voľbe členov orgánov sa vyhotoví  notárska zápisnica.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Okresnom úrade v Poprade.
Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.
                                                                              Čl. II

Hospodárenie  spoločenstva

1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných veci vyplývajúcich z vlastníctva k ním 
        a/ vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu  a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu   
            poľnohospodárskych produktov,
        b/ hospodári v lesoch a na vodných plochách
2. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi.
3. Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.
4. Spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia a činnosť
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania doplnkových služieb
spojených s prenájmom.
5. Spoločenstvo môže hospodáriť aj na iných pozemkoch. Ako právnická osoba si môže prenajať iné pozemky na základe platnej nájomnej zmluvy.

Čl. III
Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

1/ Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

2/ Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona , len ak zhromaždenie rozhoduje o:
schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
schvaľuje stanovy a ich zmeny,
rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2,
rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
rozhoduje o zrušení spoločenstva.

3/ Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:
a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia
b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve , dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4/ Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy

5/ Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6/ Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery  nehnuteľnosti  patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

7/ Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

8/ Spoločenstvo je povinné do 31.marca zaslať okresnému úradu zoznam aktualizovaný k 31.decembru predchádzajúceho roka.

Na práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak,  zákon o pozemkových spoločenstvách  neustanovuje inak.

Čl. IV
Orgány spoločenstva

1/ Orgánmi spoločenstva sú :

a/ zhromaždenie,
b/ výbor,
c/ dozorná rada
d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

2/ Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.
Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3/ Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./ a c./  je stanovené touto zmluvou na obdobie  4 rokov / najviac 5 rokov/.
4/ Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b./ a c./ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

Čl. V
Zhromaždenie
1.   Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle (www.urbariatspbystre.wz.sk) alebo na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je tabuľa obce. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
2.   Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného  zástupcu členov spoločenstva okresný úrad : okresný úrad má povinnosti  výboru podľa odseku 1
3.   Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad, lesný odbor. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného okresného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
4.   Do pôsobnosti zhromaždenia patrí
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom1) spoločenstva,
f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
5.   Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.
6.   Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
7.   Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje  ods. 1 tohto článku.
8.   Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i)
9.   Výbor je povinný informovať okresný úrad  o zasadnutí zhromaždenia do 60 dní od jeho konania.

Čl. VI.
Výbor
1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú  zverené  zákonom o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva.
2 Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
3. Výbor má sedem členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí zhromaždenie zo svojich členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách ustanovené inak.
4.Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.
5, Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
6, Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
7. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou  aj návrh   spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty .

Čl. VII.
Dozorná rada
1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.          Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
2. Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí  sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
4. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
5. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V.  ods. 1. tejto zmluvy
Čl. VIII.
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti
1, Členmi  spoločenstva  sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.
2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu  spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2.
3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
4. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
5. Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
6. Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona, považujú sa ich podiely za rovnaké.2
7. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/ 3) ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.
8. Prevod  vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
9. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
10. Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a./ zákona NR SR č. 165/1995 Z.z  v znení neskorších predpisov /
11. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá./ § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.4) Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
12. Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 tohto článku.
13. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.
14. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia Občianskeho zákonníka  § 8 ods. 1, §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 a § 15 ods.2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

Čl. IX.
Fond.
1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu,
2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
a./ nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri nehnuteľností
b./ ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané
-    Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i). tejto zmluvy.
-    Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1. predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti , fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .
-    Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

Čl. X.
Zrušenie a zánik spoločenstva
Spoločenstvo sa zrušuje
1/ nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,
2/ dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
3/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že  
majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
4/ rozhodnutím zhromaždenia. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa §70 až §75a  Obchodného zákonníka. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

Čl. XI.
Prevádzkové a organizačné opatrenia
Prevádzkové a organizačné opatrenia sú podrobnejšie uvedené v stanovách.


Čl. XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva .
2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva  s názvom Urbariát – pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré, pomerom hlasov 222,737 dňa 23. februára 2014,  t.j. 53,43 % všetkých hlasov .

Táto zmluva má  12 strán.
Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je:
zoznam členov spoločenstva,
prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia.


V Spišskom Bystrom dňa 23. februára 2014


Za výbor spoločenstva:

Predseda spoločentva : Jozef Havaš

Podpredseda spoločenstva : Ing. Miroslav Greňa                                                                                                  


Za dozornú radu spoločenstva:

Predseda dozornej rady spoločenstva: Terézia Králiková

Published on